Glad, kvindelig finansbachelor sidder i klasselokale med bøger og computer.

Finansbachelor

Start din karriere inden for finansiel rådgivning! 

Uanset om du drømmer om en karriere som rådgiver inden for bank, revision, realkredit, ejendomshandel, ejendomsadministration eller pension - så er den 3,5-årige uddannelse til finansbachelor din vej ind i finanssektoren.

Studiestart 26. august 2024

Varighed 3,5 år

Lokation Herning

Økonomi SU

Finansbachelor er en videregående uddannelse, der varer 3 ½ år og består af syv semestre.

Strukturen i uddannelsen er som udgangspunkt:

 • Fællesdel på 1. - 3. semester 
 • Specialisering starter på 4. semester
 • Praktikophold på 5. semester
 • Specialisering fortsætter på 6. semester
 • Et afsluttende bachelorprojekt på 7. semester

De tre første semestre er en fællesdel, hvor de obligatoriske fag gennemgås.

På 4. semester starter specialiseringen i forhold til den branche, som du ønsker at komme i praktik hos. Specialiseringen kaldes for Studieretninger. Se mere under fanebladet ”Fag på Finansbachelor”

På 5. semester skal du ud på et praktikophold og stifte bekendtskab med arbejdsmarkedet.

Mange studerende fortsætter hos praktikstedet, men nu som studentermedhjælpere på 6. semester og 7. semester, hvor du er tilbage på studiet. På den måde får du en rigtig stærk uddannelse, hvor du får mulighed for at kombinere dine teoretiske kompetencer med virkelighedens praktiske problemstillinger og udfordringer.

Hvilke fag er der på finansbachelor?

På uddannelsen til finansbachelor har du en blanding af obligatoriske fag og valgfag. Læs mere om fagene herunder.

Du vil møde forskellige undervisningsformer i løbet af din studietid.
På EAMV arbejder vi med en blanding af traditionel klasseundervisning og projekt- og casearbejde. 

Her kan du se, hvordan fagene fordeler sig på de syv semestre.

Obligatoriske fag

Forretningsforståelse

Her får du en introduktion til virksomheder indenfor brancherne; ejendomshandel, pengeinstitut, realkredit, forsikring og pension m.m. Hvad er deres roller i samfundet, hvilke produkter tilbyder de deres kunder og hvordan interagerer brancherne med hinanden? Præsentationen af de enkelte virksomhedstyper sker i samarbejde med repræsentanter fra brancherne i den udstrækning det er muligt. Faget er placeret på 1. semester og en naturlig opvarmning til faget Privatøkonomisk rådgivning og etik på 2. semester.

Økonomisk Metode, Statistik & Videnskabsteori

Som studerende opnår du viden og færdigheder indenfor grundlæggende metodelære, herunder kvalitative som kvantitative metoder. Du lærer metodisk at gennemføre tværfaglige projekter, hvor du udvælger stikprøver af respondenter, indsamler data og laver dataanalyse til afdækning af finansøkonomiske problemstillinger, formuleret af dig og dine medstuderende, herunder virksomheds- og markedsanalyser.

Undersøgelsens primære og sekundære evidens, samt de anvendte metoder, skal du forholde sig kritisk til, både hvad angår validitet og reliabilitet. Herunder gennemføre statistiske beregninger af pålideligheden, ved at opstille rationelle hypoteser som forsøges falsificeret via hypotesetest, konfidensintervaller, samt opstilling af lineære regressionsmodeller.

Du skal som studerende kunne redegøre for videnskabsteoretiske positioner, herunder hvorledes deres undersøgelser og konklusioner påvirkes af bagvedliggende diskurser og omgivelsernes strukturer.

Kommunikation

Faget lærer dig om nutidig kommunikation og præsentationsteknik i forhold til den finansielle sektor og omverdenen. Vigtigheden af professionel intern kommunikation samt præsentationer og korrekt kommunikation overfor kunder og samarbejdspartnere, er et vigtigt element i det at kunne bestride et job i finansverdenen. I faget arbejdes der både teoretisk og praksisnært.

Erhvervsjura

Erhvervsjura lærer dig om juridiske metoder og retsregler, og hvordan de anvendes i praksis i den finansielle sektor. Du lærer desuden at varetage finansiel kunderådgivning på en juridisk og etisk forsvarlig måde. Et andet fokuspunkt er selvstændigt at kunne identificere juridiske problemstillinger og argumentere for løsninger.

Erhvervsøkonomi

Erhvervsøkonomi blander erhvervsøkonomisk teori og metode med praktisk anvendelige værktøjer. I erhvervsøkonomifaget lærer du at deltage i erhvervsøkonomiske beslutningsprocesser, som de kommer til udtryk i finansielle virksomheder. Du lærer også om økonomiske informationssystemer og deres sammenhæng med årsregnskabet, at foretage kreditvurderinger og udarbejde investeringsanalyser og investeringsforslag til virksomheder og meget mere.

Samfundsøkonomi

Samfundsøkonomien er medbestemmende for de rammebetingelserne som den finansielle branche skal rådgive deres kunder indenfor. Det gælder eksempelvis rådgivning om boligfinansiering, investeringsrådgivning m.m. I fagene Makroøkonomi og Internationale kapitalmarkeder samt Mikroøkonomi lærer du at give modelbaserede svar på samfundsøkonomiske problemstillinger. Det kan være prisdannelse på ejerboliger, rente- og valutakursdannelse samt økonomisk vækst på kort og langt sigt.

Der afholdes en fælles mundtlig eksamen i de 2 fag Makroøkonomi og internationale kapitalmarkeder og Statistik på 3. semester. Mikroøkonomi er placeret på 2. semester.

Privatøkonomisk rådgivning og etik samt Salg-Privatkunden

Der er tale om 2 separate fag på 2. semester, men de er tæt forbundne med hinanden. Inspiration til Cases til brug i faget Salg hentes i Privatøkonomisk rådgivning og der afholdes en fælles mundtlig eksamen i fagene.

I Privatøkonomisk rådgivning får du en basal viden indenfor emnerne ejendomshandel, boligfinansiering, skat, investering, pension og forsikring og du lærer hvordan de enkelte emner interagerer med hinanden. I Salg præsenteres du for forskellige tilgange til salg, salgsværktøjer og opmærksomhedspunkter overfor forskellige kundetyper i en salgs- og samarbejdsmæssig sammenhæng.

Kulturforståelse

Som studerende opnår du viden om, indsigt i og forståelse af virksomhedens egen kultur og arbejder med kulturelle udfordringer, når virksomheden skal etablere sig og drive forretning på et udenlandsk marked. Gennem anvendt teori og metode inden for kulturforståelse lærer du at reflektere over, hvordan det er at arbejde i en international organisation og indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde med kollegaer på tværs af kulturer. Faget hører naturligt sammen med Markedsføring og Organisation og der afholdes en fælles mundtlig eksamen i de 3 fag på 3. semester.

Markedsføring

Markedsføring: At føre sit produkt til et marked. I ”gamle dage”, producerede man sit produkt og førte det til en markedsplads, hvor det blev solgt, i konkurrence med andre udbydere der solgte de samme produkter. I dag skal virksomheden tage mange valg når de skal markedsføre deres produkter. Skal virksomheden udvikle nye produktvarianter eller skal de beholde de gamle produkter og sælge dem billigt? Skal virksomheden sælge deres produkter igennem en webshop eller en brand-shop på forretningsgaden. Skal virksomheden udvikle deres produkter i samarbejde med kunder og leverandører eller skal de produktudviklingen ske i hemmelighed, så andre ikke ”stjæler” den gode forretningside. Spørgsmål er der mange af.

Markedsføring handler om virksomhedens værdiskabelse igennem dennes direkte og indirekte samspil med kunder, leverandører, konkurrenter og andre. For at skabe værdi for sig selv og andre, skal virksomheden være i stand til at udvikle konkurrencedygtige markedstilbud. Virksomheden skal udvikle og implementere pris-, kommunikations- og distributionsstrategier, samt opbygge og vedligeholde langsigtede relationer med kunder, leverandører og andre relevante interessenter.

Faget skal gøre dig i stand til at beskrive, analysere, vurdere og planlægge markedsføringsaktiviteter i en virksomhed og ud fra dette udarbejde forslag til initiativer, der kan forbedre virksomhedens position.

Organisation

Hvad er en organisation? Hvordan er organisationer forskellige? Nogle organisationer arbejder som maskiner, hvor alle processer er optimeret og beskrevet og ledelsen er tydelig og hierarkisk. Andre organisationer er ustrukturerede, alle medarbejdere er lige og beslutninger er tilfældige. Nogle organisationer er tilpasningsdygtige andre er ”tunge” og har svært ved at ændre kurs. I nogle virksomheder er medarbejdere dygtige til at dele deres viden, mens arbejdsopgaver er uklare og medarbejdere har stor frihed til at definere deres egne opgaver. I andre virksomheder har medarbejderne en tydelig og klart defineret arbejdsopgave og hver medarbejder arbejder effektivt inden for eget fagområde. Hvad er bedst? Det afhænger måske af omstændighederne. Dette fag, skal gøre dig i stand til at beskrive, analysere og vurdere fordele og ulemper ved forskellige organisatoriske valg.  

Prøv din nye viden af i en virksomhed

En vigtig del af din uddannelse til finansbachelor er praktikperioden på 5. semester.
Her får du mulighed for at afprøve de ting, du har lært i løbet af de første fire semestre. Samtidig stifter du bekendtskab med erhvervslivet og får indsigt i de krav og forventninger, virksomhederne har til deres medarbejderes viden og færdigheder.

Du er selv ansvarlig for at finde et praktiksted inden dit 5. semester. Dit valg af praktiksted skal selvfølgelig gerne afspejle dine fremtidsønsker. Underviserne på uddannelsen vil hjælpe dig med sparring og vejledning i processen med at vælge praktiksted og skrive ansøgninger. 

Vores mål er at hjælpe dig med at finde et praktiksted med et behageligt miljø, hvor du får lov til at udføre nogle spændende arbejdsopgaver, der knytter sig til det felt, du ønsker at specialisere dig inden for.

Praktik i udlandet

Flere og flere af vores studerende søger mod udlandet i deres praktikperiode. Et praktikophold i udlandet er en investering i din fremtid. Du lærer om en fremmed kultur og får øvet dine sprogfærdigheder. For langt de fleste er et praktikophold i udlandet en oplevelse for livet, der styrker dem fagligt og personligt.

Sådan kommer du i gang

Hvis du ønsker at tage dit praktikophold i udlandet, er det en god idé at være tidligt ude med planlægningen. Da ansøgningstiden for legater og Erasmus kan være en langsommelig proces, anbefaler vi, at du allerede et halvt års tid før praktikperiodens start går i gang med at planlægge dit ophold. 

Læs mere om praktik i udlandet

Læs mere om uddannelsen i studieordningen

I studieordningen for din uddannelse kan du læse mere om bl.a.:

 • eksamener
 • fagene, inkl. hvordan de fordeler sig på semestrene
 • bæredygtighe i uddannelsen

Du finder studieordningen for din uddannelse her

For at blive optaget på finansbacheloruddannelsen skal du opfylde uddannelsens adgangskrav:

Adgang med en gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

 • Finansuddannelsen (trin 2)
 • Handelsuddannelse (med specialer)
 • IT-supporter
 • Kontoruddannelse med specialer
 • Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

Adgang med finansøkonomuddannelsen

Hvis du ønsker at gennemføre finansbacheloruddannelsen og allerede har færdiggjort uddannelsen til finansøkonom, så vil der altid skulle foregå en individuel kompetencevurdering. Fristen for at søge en individuel kompetencevurdering er den 1. juni.

Kontakt studievejledningen på studievejledning@eamv.dk, hvis du er interesseret i at høre mere om denne mulighed.

Adgang med en udenlandsk eksamen

Du kan optages med en udenlandsk eksamen, hvis din uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende eksamen. Vær opmærksom på, at dit udenlandske eksamensbevis skal oversættes til engelsk eller dansk og uploades sammen med en kopi af det originale eksamensbevis. 

Vi anbefaler at du får din udenlandske uddannelse vurderet hos Uddannelses- og Forskningsministeriet. Læs mere på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.
Herefter kan vi – på basis af denne vurdering - tage stilling til, om du opfylder adgangskravene.

Uddannelsen har dansk som undervisningssprog, og du skal derfor have bestået Studieprøven, eller du skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber.

Vær opmærksom på de specifikke adgangskrav
Du skal opfylde de specifikke adgangskrav, som er nævnt ovenfor. Det vil sige, at du skal have bestået engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B med en karakter, der er mindst 2,0. Hvis der indgår flere karakterer i faget/fagene, skal gennemsnittet være mindst 2,0. Kravet er ikke opfyldt ved oprunding.

Har du har læst faget/fagene på et højere niveau end det, der specifikt kræves, men ikke har bestået, skal du rette henvendelse til dit gymnasiale uddannelsessted for at få en såkaldt "rektorerklæring", hvoraf det fremgår, at du har opnået kompetencer, der svarer til det niveau, der kræves for at komme ind på uddannelsen. 

Vær opmærksom på de specifikke adgangskrav

Du skal opfylde de specifikke adgangskrav, som er nævnt ovenfor. Det vil sige, at du skal have bestået engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B med en karakter, der er mindst 2,0. Hvis der indgår flere karakterer i faget/fagene, skal gennemsnittet være mindst 2,0. Kravet er ikke opfyldt ved oprunding.

Har du har læst faget/fagene på et højere niveau end det, der specifikt kræves, men ikke har bestået, skal du rette henvendelse til dit gymnasiale uddannelsessted for at få en såkaldt "rektorerklæring", hvoraf det fremgår, at du har opnået kompetencer, der svarer til det niveau, der kræves for at komme ind på uddannelsen. 

Optagelse på baggrund af individuel konkret vurdering

Du kan søge om optagelse på baggrund af andre dokumenterede kvalifikationer end de fastsatte adgangskrav, hvis vi på baggrund af en individuel konkret vurdering har vurderet, at du har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.

Behandlingstiden på en individuel kompetencevurdering kan være på op til fire uger.

Kontakt studievejledningen for vejledning om denne mulighed. 

Er du til økonomi og tal, men er i tvivl om, hvilken uddannelse der passer bedst til dig?

Vi har lavet en kort test, som kan hjælpe dig videre i dine overvejelser: finansbachelor eller finansøkonom? 

Læs til finansbachelor i Herning

Uddannelsen til finansbachelor foregår på EAMV's campus i Herning.

Du kan læse mere om livet som studerende på Erhvervsakademi MidtVest og i Herning herunder.

Din studietid på EAMV

At være studerende på Erhvervsakademi MidtVest er både en faglig og social udviklingsproces, hvor du vokser både menneskeligt og fagligt. Det er i hvert fald vores mål. Vi er en mindre uddannelsesinstitution med blik for den enkelte studerende, så hos os skal du ikke være bange for at blive væk i mængden.

En uddannelse i tæt samarbejde med erhvervslivet

Vores uddannelser er projektorienterede, tæt på praksis og baseret på cases, individuelle opgaver og praktikophold. Det har vi valgt, da vi ønsker at forberede vores studerende så godt som muligt på hverdagen i en virksomhed. Som studerende på EAMV, får du afprøvet din viden i praksis.

Fagligheden i fokus

Vores undervisere sætter en ære i at holde sig opdaterede på de nyeste tendenser inden for deres fagområde, så kvaliteten af undervisningen bliver så god som overhovedet muligt. EAMV lægger stor vægt på efteruddannelse og tæt kontakt med det private erhvervsliv og offentlige institutioner, så vi kan klæde dig bedst muligt på til at løse de opgaver, som erhvervslivet står overfor både i dag og i fremtiden.

Er du klar til fest og fredagsbar?

Erhvervsakademi MidtVest byder på meget mere end fagligt indhold. Studiestarten indledes med introdage og en stor introfest. På den måde bliver du allerede fra begyndelsen introduceret til andre studerende på tværs af alle uddannelser. Derudover holder vi fredagsbar hver fredag.

DSR – De Studerendes råd

DSR er din mulighed for at involvere dig og få indflydelse på, hvordan det er at være studerende på Erhvervsakademi Midtvest. DSR består af frivillige studerende og kæmper for de studerendes sag. Der er typisk to studerende fra hvert hold repræsenteret i DSR. Ved studiestart får du en introduktion til DSR og mulighed for at blive valgt ind.

Bliv en del af studielivet i Herning

Du kommer til at have din studietid i vores afdeling i Herning. Her vil du opleve at blive en del af en uddannelsesby i udvikling.

I Herning har du mulighed for at deltage i mange forskellige kulturoplevelser. Fra de store musikalske oplevelser på spillesteder som Fermaten og Jyske Bank Boxen til fordybelsen på biblioteket eller i Huset nr. 7.
Så uanset om du er til kunst, koncerter, stand-up eller en god bog, er der helt sikkert noget for dig.

Herning byder også på et væld af naturoplevelser. Tag badetøjet med til Fuglsang Sø eller oplev den spændende natur i Knudmosen. Der er også talrige gå-, løbe-, cykel- og mountainbike-ruter i parkerne og skovområderne i og omkring Herning.

Fordele som studerende

Da Herning er en mindre studieby giver det dig som studerende langt bedre mulighed for at mødes i fællesskaber med studerende fra andre uddannelser og uddannelsessteder.

Uddannelsesby Herning inviterer løbende alle studerende på tværs af byens forskellige uddannelsesinstitutioner til gratis arrangementer.

Pga. et godt samarbejde mellem Uddannelsesby Herning, FC Midtjylland, HC Midtjylland og Herning Blue Fox kan du desuden sikre dig billige studiebilletter til holdenes hjemmekampe.

Bo billigt - og godt - i Herning

I Herning er der mange måder at bo på. Her er ca. 1000 studieboliger og en masse private lejligheder til gode priser.

Gennemsnitsprisen for en 1- eller 2-værelses studiebolig er ca. 3.500 kr. plus forbrug, men du kan også godt finde en fra 2.400 kr. Og så er de alle med eget køkken og bad.

Du kan læse mere om livet som studerende i Herning og hvor du finder en bolig i Herning på Uddannelsesby Hernings hjemmeside.

Hvad laver en færdiguddannet finansbachelor?

En professionsbachelor i finans er for dig, der kan lide at studere og finde svar på praksisnære problemstiller gennem anvendelse af metode og teoretiske modeller i et tæt samarbejde med dine studiekammerater og underviserne på Akademiet.

Med uddannelsen i bagagen bliver du i stand til at løse komplekse rådgivnings- og salgsopgaver inden for forsikring, ejendomshandel, ejendomsadministration, revision og økonomistyring, men også i en banks privat- eller erhvervskundeafdeling.

Uddannelsen er udviklet i samarbejde med repræsentanter for de brancher, der aftager dimittender fra uddannelsen. Derfor er der stor overensstemmelse mellem uddannelsens indhold og de kompetencer, der efterspørges i brancherne.

Som finansbachelor vil du typisk finde job i disse brancher:

 • Banker
 • Forsikringsselskaber
 • Realkreditinstitutter
 • Ejendomsmæglerfirmaer
 • Ejendomsadministrationsselskaber
 • Revisionsfirmaer
 • Økonomiafdelingen i større virksomheder

Du kan også læse videre

Som færdiguddannet finansbachelor har du mulighed for at læse videre og tage fx en kandidatuddannelse i samfundsvidenskabelig jura.

Hos studievejlederen kan du få yderligere information om dine muligheder for videre uddannelse.

Stor interesse for økonomi

Jeg har valgt at læse til finansbachelor, fordi jeg har en stor interesse inden for økonomi. Og så kan jeg lide de brede muligheder, uddannelsen giver mig.

Den er et godt fundament, for at man kan komme ud i mange forskellige, økonomiske stillinger.

Lone, studerende på finansbacheloruddannelsen

Jeg vil blive i Herning

Jeg har valgt at studere på EAMV, fordi jeg vil blive i og omkring Herning, når jeg skal finde praktikplads og job som ejendomsmægler efter endt uddannelse. 

Det bedste ved at studere på finansbacheloruddannelsen er, at vores undervisning foregår, som man har prøvet før på ungdomsuddannelsen. Derudover er vi en mindre klasse, hvor alle har mulighed for at lære alle at kende.

Mathias, studerende på finansbacheloruddannelsen