To studerende står i Playgound på Erhvervsakademi MidtVest

Innovation og entrepreneurship

Har du en iværksætter i maven eller vil du arbejde med ledelse og innovation i en virksomhed? Så er den 1,5-årige professionsbacheloruddannelse i innovation og entrepreneurship vejen frem!

Du kommer til arbejde med kreativ idégenerering, innovative processer, innovationsledelse og forretningsudvikling enten i egen virksomhed eller i en allerede eksisterende virksomhed.  Studiet forbereder dig således til både et liv som iværksætter og til de forskellige jobtyper, der findes inden for innovation og forretningsudvikling i etablerede virksomheder. 

Du får værktøjer til f.eks. projektledelse, innovationsledelse, udvikling af forretningskoncepter og iværksætteri – og du får mulighed for at afprøve værktøjerne i praksis og at udvikle dig selv som entreprenør eller intraprenør. 

Studiestart 29. august 2022

Varighed 1,5 år

Lokation Herning

Økonomi SU

Professionsbacheloruddannelsen i innovation og entrepreneurship er en overbygningsuddannelse af tre semestres varighed, der bygger videre på din viden fra en erhvervsakademiuddannelse.

Uddannelsen er delt op i en hovedsageligt teoretisk del og en praktisk del, men der er fokus på praksis helevejen igennem.

Uddannelsen består af følgende elementer:

  • En obligatorisk fællesdel
  • To obligatoriske læringsaktiviteter, som er særlige for EAMV
  • Særlige valgfag på tværs af top-up-uddannelserne på EAMV
  • Et praktikophold
  • Det afsluttende bachelorprojekt

Fag på Innovation og entrepreneurship

De obligatoriske og lokale fagområder er placeret på 1. og 2. semester. Dem kan du læse mere om her.

1. semester:

Innovation

Du lærer at håndtere og lede kreative processer samtidig med at arbejde målrettet og struktureret. I den forbindelse er målet, at du skal opnå indsigt i egne styrker og svagheder i forhold til at skabe de bedste kreative og innovative løsninger i samarbejdet med andre. Der arbejdes med udgangspunkt i egen eller i eksisterende virksomheder. Du lærer at bruge forskellige kreative metoder i praksis.

Entrepreneurship del 1

Faget har til formål at udvikle dit mindset, så du bliver i stand til at identificere og udnytte potentielle muligheder, og lære af fejl og ikke er bange for at begå dem. Fejl er læring. Vi har fokus på at handle entreprenant, på social entreprenørskab og på at teste og eksperimentere.

Ledelse del 1

Du kommer til at arbejde personlig kompetenceudvikling, selvindsigt og selvledelse. Du får indsigt i innovative kompetencer, i hvordan teams ledes og udvikles og i hvordan innovative projekter ledes. 

Virksomhedsdrift

Du lærer de nødvendige redskaber indenfor virksomhedsdrift herunder salg, økonomi og marketing. Der tages udgangspunkt i din egen virksomhed eller i eksisterende virksomheder.

Du lærer at bruge nøgletal, lave budgetter og nulpunktsberegninger mm

Videnskabsteori og metode

Faget giver dig en grundlæggende forståelse af de paradigmer, teorier, metoder og teknikker, der relaterer sig til innovation og entrepreneurship. Du lærer desuden at søge og indsamle informationer, samt at evaluere og formidle det indsamlede på et akademisk og videnskabeligt niveau.  

2. semester:

Forretningsudvikling

Faget gør dig i stand til at identificere, vurdere og handle på strategiske vækstmuligheder for både nystartede og etablerede virksomheder. Med udgangspunkt i en virksomheds udviklingsstadie skal du kunne vurdere, begrunde, vælge og implementere de rigtige tiltag for at understøtte væksten i din virksomhed eller i eksisterende virksomheder. Du lærer at bruge forretningsudviklingsmetoder i praksis.

Ledelse del 2

Faget giver dig de nødvendige ledelsesmæssige redskaber til at håndtere overgangen fra at være nystartet virksomhed til at være en virksomhed i vækst og du lærer, hvordan du kan skabe innovative organisationer og innovative processer gennem innovationsledelse. Du bliver trænet i at kunne lede en forandringsproces i såvel din egen som i en eksisterende virksomhed. 

Entreprenuership del 2

Her arbejder vi videre med entrepreneurship herunder brug af forretningsmodeller, hvordan du og dit team gør jeres idé klar til at blive lanceret på markedet. Vi arbejder også med intrapreneurship, som handler hvordan du skaber udvikling i en eksisterende virksomhed. 

Valgfag

Du skal vælge et valgfag på 2. semester. Valgfagene tilbydes på tværs af tre top-up-uddannelser på EAMV og du får her mulighed for at networke med studerende fra flere uddannelser. Hvilke valgfag som oprettes afhænger af, hvordan tilmeldingerne fordeler sig fra år til år. Eksempler på valgfag: 

Kommunikation og konflikthåndtering

Hvor du lærer at analysere og håndtere konflikter. Du lærer at forstå, hvordan kommunikation kan være med til at optrappe eller nedtrappe konflikter.

Data-visualisering

Hvor du lærer at arbejde værdiskabende med en virksomheds eksisterende datagrundlag og at hente nye indsigter i eksisterende data. Faget gør dig i stand til at bearbejde og visuelt formidle komplekse datasæt, således at disse for eksempel kan anvendes til at optimere marketingindsatser, større ledelsesbeslutninger og lignende.

Design Thinking i praksis 

Du lærer at arbejde nytænkende med brugerinvolvering, problemløsning og design - kerneområderne inden for design thinking og du bliver i stand til at tilrettelægge og gennemføre innovative designevents og -projekter.

Kulturforståelse 

Hvor du lærer at indgå i faglige samarbejder i en international kulturel kontekst. Du bliver i stand til at identificere ligheder og forskelle mellem forskellige kulturer og får mulighed for at forbedre dine kompetencer indenfor tværkulturelt samarbejde.

Deleøkonomi og social entreprenørskab

Her lærer du, hvordan du kan skabe en forretning indenfor deleøkonomien.

På uddannelsen skal du gennemføre to tværfaglige obligatoriske læringsaktiviteter.
På første semester arbejder du med idéskabelse i forbindelse med iværksætteri. Idéarbejdet kan ende ud i deltagelse i Fonden for Entreprenørskabs idékonkurrence.
På anden semester arbejder du med forretningsudvikling i en eksisterende virksomhed og kommer til at arbejde i praksis med metoder og processer indenfor innovativ forretningsudvikling.

Prøv din nye viden af i en virksomhed

På 3. semester skal du i praktik i Danmark eller i udlandet. Du har muligheden for enten at gå i praktik i egen virksomhed eller i en allerede eksisterende virksomhed. I praktikken får du mulighed for at afprøve de ting, du har lært i løbet af de første to semestre.
Samtidig stifter du bekendtskab med erhvervslivet og får indsigt i de krav og forventninger, virksomhederne har til professionsbachelorer i innovation og entrepreneurship. Såfremt du vælger at komme i praktik i egen virksomhed tilknyttes du EAMVs Studentervæksthus og får mulighed for at sparre med andre iværksættere.

Praktikopholdet er af minimum 12 ugers varighed. 

Du er selv ansvarlig for at finde et praktiksted inden dit 3. semester. Dit valg af praktiksted skal selvfølgelig gerne afspejle dine fremtidsønsker. Underviserne på uddannelsen vil hjælpe dig med sparring og vejledning i processen med at vælge praktiksted og skrive ansøgninger.

Vores mål er at hjælpe dig med at finde et praktiksted med et behageligt miljø, hvor du får lov til at udføre nogle spændende arbejdsopgaver, der knytter sig til det felt, du ønsker at specialisere dig inden for.  

Tag praktikken i egen virksomhed

Som noget særligt på professionsbacheloruddannelsen i innovation og entrepreneurship er der mulighed for at være i praktik i din egen virksomhed, såfremt du har etableret en virksomhed med CVR-nummer. 

Praktik i udlandet

Flere og flere af vores studerende søger mod udlandet i deres praktikperiode. Et praktikophold i udlandet er en investering i din fremtid. Du lærer om en fremmed kultur og får øvet dine sprogfærdigheder. For langt de fleste er et praktikophold i udlandet en oplevelse for livet, der styrker dem fagligt og personligt.

Sådan kommer du i gang

Hvis du ønsker at tage dit praktikophold i udlandet, er det en god idé at være tidligt ude med planlægningen. Da ansøgningstiden for legater og Erasmus kan være en langsommelig proces, anbefaler vi, at du allerede et halvt års tid før praktikperiodens start går i gang med at planlægge dit ophold. 

Læs mere om praktik i udlandet

Innovation og entrepreneurshipuddannelsen

De fem fag på første semester indgår i en fælles tværfaglig prøve, der består af en skriftlig projektopgave og et mundligt forsvar på baggrund af opgaven. Projektopgaven skal beskrive en forretningsidé ved at gøre brug af teori, redskaber og metoder fra første semester. Eksamenen foregår som en gruppeeksamen med en individuel karakter. Gruppen skal bestå af 2-4 studerende. 

Eksamensformen på andet semester er den samme. Dog med den forskel, at der er tale om en individuel eksamen. På tredje semester skal du til eksamen på baggrund af dit praktikophold, før du afslutter uddannelsen med det afsluttende bachelorprojekt.

Digital eksamen og eksamensregler

Alle eksamener på Erhvervsakademi MidtVest foregår digitalt – både mundtlige og skriftlige. Derfor er det nødvendigt, at du som studerende har rådighed over en funktionsdygtig computer.

Før du går til eksamen, er det vigtigt, at du læser eksamensreglerne for din uddannelse.

Læs mere om digital eksamen og se eksamensreglementet her.

Studieordning

Du kan læse mere om bl.a. uddannelsens elementer, eksamener og internationalisering i uddannelsens studieordning.

Du finder studieordninger for din uddannelse her

Der er adgangsbegrænsning på professionsbacheloruddannelsen i innovation og entrepre­neurship. Ved sommeroptaget 2021 optager vi 19 studerende.

For at blive optaget på professionsbacheloruddannelsen i innovation og entrepreneurship skal du have bestået en erhvervsakademiuddannelser.
Dvs. at elle erhvervsakademiuddannelser er adgangsgivende.

Vi vurderer din ansøgning på baggrund af det vægtede gennemsnit fra din erhvervsakademiuddannelse.

Hvis du selv vil beregne, hvad det vægtede gennemsnit er, kan du indtaste dine karakterer og til­hørende ECTS-point i skemaet her. Beregneren er kun vejledende.

Din studietid på EAMV

At være studerende på Erhvervsakademi MidtVest er både en faglig og social udviklingsproces, hvor du vokser både menneskeligt og fagligt. Det er i hvert fald vores mål. Vi er en mindre uddannelsesinstitution med blik for den enkelte studerende, så hos os skal du ikke være bange for at blive væk i mængden.

En uddannelse i tæt samarbejde med erhvervslivet

Vores uddannelser er projektorienterede, tæt på praksis og baseret på cases, individuelle opgaver og praktikophold. Det har vi valgt, da vi ønsker at forberede vores studerende så godt som muligt på hverdagen i en virksomhed. Som studerende på EAMV, får du afprøvet din viden i praksis.

Fagligheden i fokus

Vores undervisere sætter en ære i at holde sig opdaterede på de nyeste tendenser inden for deres fagområde, så kvaliteten af undervisningen bliver så god som overhovedet muligt. EAMV lægger stor vægt på efteruddannelse og tæt kontakt med det private erhvervsliv og offentlige institutioner, så vi kan klæde dig bedst muligt på til at løse de opgaver, som erhvervslivet står overfor både i dag og i fremtiden.

Er du klar til fest og fredagsbar?

Erhvervsakademi MidtVest byder på meget mere end fagligt indhold. Studiestarten indledes med introdage og en stor introfest. På den måde bliver du allerede fra begyndelsen introduceret til andre studerende på tværs af alle uddannelser. Derudover holder vi fredagsbar hver fredag.

DSR – De Studerendes råd

DSR er din mulighed for at involvere dig og få indflydelse på, hvordan det er at være studerende på Erhvervsakademi Midtvest. DSR består af frivillige studerende og kæmper for de studerendes sag. Der er typisk to studerende fra hvert hold repræsenteret i DSR. Ved studiestart får du en introduktion til DSR og mulighed for at blive valgt ind.

Bliv en del af studielivet i Herning

Du kommer til at have din studietid i vores afdeling i Herning. Her vil du opleve at blive en del af en uddannelsesby i udvikling.

I Herning har du mulighed for at deltage i mange forskellige kulturoplevelser. Fra de store muskalske oplevelser på spillesteder som Fermaten og Jyske Bank Boxen til fordybelsen på biblioteket eller i Huset nr. 7.
Så uanset om du er til kunst, koncerter, stand-up eller en god bog, er der helt sikkert noget for dig.

Herning byder også på et væld af naturoplevelser. Tag badetøjet med til Fuglsang Sø eller oplev den spændende natur i Knudmosen. Der er også talrige gå-, løbe-, cykel- og mountainbike-ruter i parkerne og skovområderne i og omkring Herning.

Fordele som studerende

Da Herning er en mindre studieby giver det dig som studerende langt bedre mulighed for at mødes i fællesskaber med studerende fra andre uddannelser og uddannelsessteder.

Uddannelsesby Herning inviterer løbende alle studerende på tværs af byens forskellige uddannelsesinstitutioner til gratis arrangementer.

Pga. et godt samarbejde mellem Uddannelsesby Herning, FC Midtjylland, HC Midtjylland og Herning Blue Fox kan du desuden sikre dig billige studiebilletter til holdenes hjemmekampe.

Bo billigt - og godt - i Herning

I Herning er der mange måder at bo på. Her er ca. 1000 studieboliger og en masse private lejligheder til gode priser.

Gennemsnitsprisen for en 1- eller 2-værelses studiebolig er ca. 3.500 kr. plus forbrug, men du kan også godt finde en fra 2.400 kr. Og så er de alle med eget køkken og bad.

Du kan læse mere om livet som studerende i Herning og hvor du finder en boligUddannelsesby Hernings hjemmeside.

Hvilke jobs kan du få som professionsbachelor i innovation og entrepreneurship?

Som professionsbachelor i innovation og entrepreneurship får du kompetencer til at identificere potentielle markeder og udvikle forretningsidéer – både for nystartede og etablerede virksomheder. 

Typiske jobtitler kan være:

  • Iværksætter og innovatør
  • Projektleder
  • Forretningsudvikler
  • Forandringsagent
  • Koncept/produktudvikler

Et liv som selvstændig

Mange af de studerende på innovation og entrepreneurship er allerede selvstændige eller ønsker at blive det. Derfor gør mange brug af metoder og redskaber fra studiet til at starte egen virksomhed eller udvikle den eksisterende. 

Nye kompetencer, samme stilling

Da de fleste studerende på innovation og entrepreneurship allerede har en videregående uddannelse bag sig – som fx produktionsteknolog eller multimediedesigner – vil mange fortsætte og bruge deres nye kompetencer i samme type stilling. 

 

De studerende spiller hinanden gode

Min motivation ligger i at flytte andre mennesker, at facilitere processer, der giver nye indsigter og forståelser og som bidrager til, at de studerende kommer ud på arbejdsmarkedet med ny faglig viden, energi og gå-på-mod. Når jeg ser en ild brænde i øjnene på de studerende og når de studerende spiller hinanden gode, så giver mit job så meget mening og jeg bliver utroligt glad helt i ind hjertet.

Marianne Houmann, underviser på PBA innovation og entrepreneurship