Merit på videregående uddannelser

Merit betyder, at du får godskrevet uddannelseselementer, du allerede har bestået.

Hvis du har bestået uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, kan du ansøge om merit.

En merit betyder ikke nødvendigvis afkortelse af studietid, da eksaminerne ofte er tværfaglige og projektorienterede. 

Får du merit, vil din tidligere opnåede karakter som udgangspunkt ikke fremgå af dit eksamensbevis fra erhvervsakademiet. I stedet vil der fremgå "merit" ud fra det fag, du fritages for. 

Betingelserne for at opnå merit er:

  • At dit uddannelseselement fra tidligere uddannelse er på minimum erhvervsakademiniveau og fra en uddannelse baseret på en bekendtgørelse. 
  • At dit uddannelseselement fra tidligere uddannelse er gennemført med godkendt eksamen. 
  • At det uddannelsesforløb, du har taget, er tilsvarende det uddannelseselement, du søger merit til. 

I meritvurderingen lægges der vægt på, at det beståede uddannelseselement er tilsvarende i fagligt indhold, ECTS-point og uddannelsesniveau i forhold til det fag, du skal fritages for. 

Du søger merit ved at udfylde dette ansøgningsskema for merit.

Når du ansøger, skal du bruge følgende dokumentation:

  • Eksamensbevis og/eller karaktermeddelelse 
  • Studieordning med beskrivelse af læringsmål, fagindhold mm.
  • Fagbeskrivelser, undervisningsplan eller anden officiel beskrivelse af uddannelsen

Hvis du søger merit på baggrund af en udenlandsk uddannelse, skal dine eksamensbeviser, studieordninger, fagbeskrivelser mm. være oversat til engelsk eller dansk. 

Din meritansøgning behandles af en studievejleder og vurderes i samarbejde med en uddannelseskoordinator eller underviser. 

Du får svar på din ansøgning senest 4 uger efter, vi har modtaget ansøgningen. 

Hvis vi skønner, at der ikke er grundlag for merit, kan EAMV give afslag på meritansøgningen.  

Du har ret at klage over afslag på merit.

Klagen sendes til eamv@eamv.dk (att.: studievejledning) 

Klagefristen er 4 uger, fra du har modtaget afgørelsen. 

I klagebrevet skal du skrive:

  • At det er EAMV, der har truffet afgørelse
  • Hvordan og hvornår du har fået oplysninger om afgørelsen (dato for samtale eller dato for det brev, der indeholder afgørelsen)
  • Hvordan afgørelsen efter din opfattelse bør være og hvorfor

Når vi modtager en klage til Kvalifikationsnævnet, skal vi vurdere sagen på ny. Du skal kun vedlægge nye bilag, hvis du mener, at de kan ændre på vores vurdering af din sag. Hvis afgørelsen fastholdes, skal vi videresende din klage til Kvalifikationsnævnet med en begrundelse for ikke at imødekomme din klage. 

Kvalifikationsnævnet træffer så den endelige administrative afgørelse, som både du og vi får besked om. Den endelige afgørelse kan du ikke klage over. 

Læs om Kvalifikationsnævnet. 

Læs mere om merit på de videregående uddannelser her.