Specialpædagogisk støtte

I daglig tale også forkortet til SPS - din mulighed for støtte under uddannelsen

SPS er en ordning, der skal sikre, at du som studerende kan tage en uddannelse på lige vilkår med dine medstuderende, selvom du har en funktionsnedsættelse. 

Støtten er udelukkende knyttet til dit studie. Det vil sige, at du kun kan få SPS til at komme godt igennem studiet og få en uddannelse på lige fod med dine medstuderende.

SPS er ikke terapi eller anden form for behandling, og SPS kan ikke anvendes til at imødegå fravær som din funktionsnedsættelse kan medføre. Derfor er det vigtigt at understrege, at SPS ikke er hjælp til lektielæsning eller anden repetition af pensum.

Alt efter hvilken funktionsnedsættelse du har, kan du få forskellige former for støtte.

Bemærk: Det er ikke muligt at søge SPS før man er optaget og indskrevet på en uddannelse. 

Alt afhængig af din funktionsnedsættelse, er der forskellige ting du kan søge, læs mere herunder

Er du måske ordblind?

Hvis du har mistanke om, at du er ordblind, skal du sammen med SPS-vejlederen søge om en test for dysleksi.
Ordblinde kan ofte nikke genkendende til en eller flere af sætningerne herunder:

Svært at læse ord, man ikke kender i forvejen
Svært at læse i lang tid, bliver hurtigt træt og mister koncentrationen
Vanskeligt ved at huske det, man læser
Svært ved at lære nye fagudtryk
Svært at stave, specielt nye ukendte ord
Fejl på endelser og tider
Svært at huske staveregler

Viser testen, at du er ordblind, skal du sammen med en læse-skrivevejleder finde ud af, hvilke hjælpemidler, der er de rette for dig. 
Af hjælpemidler, der kan tildeles, kan nævnes: oplæsnings- og staveprogrammer, adgang til NOTA, støttetimer ved læse-skrivevejleder mm. 

Testet ordblind tidligere?

Er du testet ordblind tidligere i forbindelse med ungdomsuddannelse eller andet, skal du sammen med SPS-vejlederen søge efter en "udredning af støttebehov" hos en læse-skrivevejleder.

En udredning betyder, at der på baggrund af din tidligere ordblindetest skal søges de rette hjælpemidler hjem, som kan hjælpe dig bedst gennem studiet. 
Selve udredningen foregår med læse-skrivevejlederen.

Af hjælpemidler, der kan tildeles, kan nævnes: oplæsnings- og staveprogrammer, adgang til NOTA, støttetimer ved læse-skrivevejleder mm. 

Bevægelseshæmmet

At være bevægelseshæmmet kan være, at du i hverdagen oplever store smerter efter eksempelvis en arbejdsskade eller nedslidning. Du kan også have medfødte handicaps, være kørestolsbruger eller have andet, der gør, at du, for at kunne komme igennem studiedagen, har behov for eksempelvis ergonomiske hjælpemidler eller praktisk hjælp.

Psykisk funktionsnedsættelse

Psykiske funktionsnedsættelser dækker over blandt andet ADHD, ADD, borderline, angst, autisme, OCD, depression m.fl.

Det kan være svært at overskue sin hverdag, tilrettelægge opgaver og strukturere sin tid, hvis man har en psykisk funktionsnedsættelse. 

En støtte gennem studiet kunne være faglige eller personlige støttetimer.

Faglige støttetimer: En underviser fra uddannelsesstedet har særlig fokus på at styrke og understøtte den studerendes faglige overblik og hjælpe til strategier og struktur, der kan give et bedre overblik over studietiden og studiet som helhed. 

Personlige støttetimer/Støtteperson: Støtten gives af en person udefra, som ikke har tilknytning til institutionen. 
Støttepersonen har regelmæssig kontakt med den studerende og yder praktisk støtte på uddannelsen og hjælp til planlægning. 

Hørehandicap

Er du hørehæmmet er der mulighed for at søge efter tolke-timer, sekretærhjælp i forbindelse med undervisningen, studiestøttetimer m.fl. 

Synshandicap

Er man synshandicappet i form af svagsynet, stærkt svagsynet, blind m.fl. er det muligt at søge efter hjælpemidler og støtte i form af sekretærhjælp på uddannelsen, IT-startpakke med hjælpemidler m.fl. 

Kronisk eller alvorlig sygdom

Hvis du har en kronisk eller alvorlig sygdom, som giver indlæringsmæssige vanskeligheder, for eksempel vanskeligheder med at koncentrere dig eller udfordringer med at huske eller prioritere i pensum er det muligt at søge specialpædagogisk støtte i form af støttetimer, hjælpemidler og instruktion til hjælpemidlerne og sekretærhjælp. 

 

Du skal opfylde nogle generelle betingelser for at kunne få SPS

Du skal:

  • være ordblind / have en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse i en sådan grad, at du ikke kan gennemføre studiet uden støtte
  • være studieaktiv
  • være dansk statsborger eller EU/EØS-borger, eller kunne sidestilles med en dansk statsborger
  • Være optaget og indskrevet på en uddannelse

Hvad kræver det, før du kan søge?

Du skal kunne dokumentere din funktionsnedsættelse. 
Det kan f.eks. være dokumentation fra din læge, sygehus eller anden behandler, hvori der er beskrevet din funktionsnedsættelse. 

Du skal ligeledes kunne fremvise resultatet af din ordblindetest, hvis du tidligere er testet. 
Er du ikke i besiddelse af denne, skal du starte med at undersøge, om den ligger tilgængelig på ordblindetest.dk - ellers skal du kontakte Kontoret for Specialpædagogisk støtte, se kontaktoplysninger her

Hvis du ikke tidligere er testet for dysleksi/ordblindhed, men har mistanke om at du er ordblind, skal du ikke medbringe/vedlægge dokumentation. 

Du kan enten udfylde ansøgningen sammen med SPS-vejleder eller søge hjemmefra.
Læs mere herunder:

Book møde med SPS-vejleder

Book et møde, enten via mail eller telefon med SPS-vejlederen.

Sammen vil I udfylde bemyndigelseserklæring samt ansøgning.

BEMÆRK: Det er vigtigt, at du medbringer dokumentation på din funktionsnedsættelse.
Ansøgningen kan ikke oprettes  før alle dokumenter/bilag er med.

Kender du dit behov - Ansøg hjemmefra

Du kan kontakte SPS-vejlederen via mail sps@eamv.dk hvor du gør opmærksom på dit SPS-behov.

Du skal i mailen fortælle:

  • Hvad søger du?
  • Har du modtaget støtten på ungdomsuddannelse som du afsluttede lige inden sommerferien?
  • Forklar kort hvordan din funktionsnedsættelse kan være en udfordring i hverdagen samt hvordan støtten skal kunne hjælpe dig gennem studiet.
  • Relevante bilag kan sendes med via mail, men vi opfordrer til at de uploades via sikker upload. Du finder sikker upload midt på denne side.

BEMÆRK: Dokumentation/bilag for funktionsnedsættelsen skal fremsendes sammen med ansøgningen. Ansøgningen kan ikke oprettes før alle dokumenter/bilag er med.

Læs her hvordan styrelsen behandler oplysninger om dig

Sagsbehandlingen

SPS-vejleder indtaster din ansøgning i SPSA til STUK (= Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. )
Når ansøgningen er indtastet vil du modtage et samtykke i din E-Boks/digitale postkasse fra STUK, som du skal godkende indenfor 30 dage.
Først når du har godkendt samtykket, vil STUK behandle din ansøgning. 
Bemærk, godkender du ikke indenfor 30 dage, vil ansøgningen bortfalde og ansøgningsprocessen skal starte forfra, hvis du ønsker støtten. 

Når styrelsen har behandlet ansøgningen, giver de svar tilbage til din E-Boks/digitale postkasse, hvori der står, om du er berettiget til det søgte eller ej. 

Bliver ansøgningen godkendt, skal SPS-vejlederen "bestille" hjælpen. Når hjælpen er bestilt, vil styrelsen sende besked til de fagpersoner som skal varetage opgaven. 
Ved støttetimer på uddannelsesstedet vil SPS-vejleder kontakte dig, når støttegiver er fundet. 

Får du et afslag på din ansøgning kan det bl.a. skyldes, at der ikke har været dokumentation nok for din funktionsnedsættelse, eller at styrelsen har truffet den afgørelse, at du vil kunne gennemføre din uddannelse på lige fod med dine medstuderende uden ekstra støtte. 

Lang sagsbehandlingstid kan forekomme

OBS: Der er lang sagsbehandlingstid fra styrelsens side. 
Det er derfor vigtigt, at ansøgningerne bliver lavet så snart du er optaget og indskrevet på studiet. 

Hvis du efter studiestart tænker, at det kunne være en hjælp med støtte, skal du ligeledes få søgt så hurtigt som muligt. 

Din SPS-støtte kan give ekstra tid til skriftlige eksamener, alt afhængig af, hvilken støtte du modtager. 
I særlige tilfælde kan det også gives til mundtlige eksamener.
Du vil efter støtten er faldet på plads, modtage en mail med yderligere information, hvis du er berettiget. 

Du skal ikke søge yderligere, og støtten gælder gennem hele uddannelsen. 

Mulighed for "Forlænget tid" uden SPS-ansøgning

Det er muligt at søge efter ekstra tid til f.eks. skriftlige eksamener uden at oprette en SPS ansøgning. 
Kontakt studievejledningen for at høre mere. 
Find flere informationer ved at følge linket til deres side og læs mere under fanen "særlige eksamensvilkår"